Home » » ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ဗဟိုေကာ္မတီစံုညီအစည္းအေဝး ၁/၂၀၁၃ ထုတ္ျပန္ေျကညာခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ဗဟိုေကာ္မတီစံုညီအစည္းအေဝး ၁/၂၀၁၃ ထုတ္ျပန္ေျကညာခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး
(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)
ဗဟိုေကာ္မတီစံုညီအစည္းအေဝး ၁/၂၀၁၃ ထုတ္ျပန္ေျကညာခ်က္
           
၁။         ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား  ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) ၏ ဗဟိုေကာ္မတီစံုညီ အစည္း အေ၀း ၁/၂၀၁၃ ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္မွ ၆ ရက္ အထိ က်င္းပခဲ့ျပီး ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္တြင္း ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွ ရရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအား တင္ျပသံုးသပ္ခဲ့ၾကကာ ေရွ့ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
၂။         မိမိတို့ မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) သည္ ယေန့ႏိုင္ငံေရးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အမ်ုိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အင္အားစုအားလံုးပါဝင္သည့္နိုင္ငံေရးေတြ့ဆံုေဆြးေနြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ့အခြင့္ အေရး၊ အမ်ိုးသားတန္းတူေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံခ်က္ရွိသည့့္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ေရး အပါအဝင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရွိ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ အခုိင္အမာလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း အတိအလင္း ေျကညာအပ္သည္။
၃။         လက္ရွိအစိုးရ၏ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအလုပ္အဖြဲ့ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေနြးပြဲမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုေရွ့ေမွာက္၌ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ သေဘာထားရွိသကဲ့သို့ တတိုင္းျပည္လံုးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ေျမာက္လာေရးအတြက္လည္း မိမိတို့ မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) အေနျဖင့္ အင္အားစု အားလံုးႏွင့္အတူ တက္တက္ျကြျကြ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
၄။         မ်က္ေမွာက္ ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္အမ်ိုးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုးရက တတိုင္းျပည္လံုးအတိုင္းအတာေဆာင္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိရွိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္နွင့္ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လတ္တေလာ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ရပ္တန့္ထားေရးသည္ အဓိကက်သည္ဟု မိမိတို့က ႐ွုျမင္သည္။
၅။         ထို့အျပင္ ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုျကီးမွ ျပန့္က်ဲသြားေသာ အင္အားစုအသီးသီးအား ျပန္လည္စုစည္းနိုင္ေရး အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
၆။         လက္ရွိျဖစ္ေပာ္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ အျကမ္းဖက္ေျဖရွင္းမႈပံုစံမ်ားအစား လူထုဆႏၵသေဘာထားနွင့္အညီ ညွိႏွိုင္းေဆြးေနြးသည့္ပံုသ႑န္ျဖင့္ အေျဖရွာ ရမည္ျဖစ္သည္။ သို့မွသာ ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီး နိုင္ငံသားအားလံုး လူ့ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ အတူတကြ ယွဉ္တြဲေနထိုင္သည့္ အေျခအေနကို ဖန္တီးနိုင္ျပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္း တည္ေဆာက္နုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ဗဟိုေကာ္မတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)
ရက္စြဲ ။   ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၆ ရက္။
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2012. WUNPAWNG . All Rights Reserved
Wunpawng Online News Powered by WUNPAWNG