Home » » ကားက်ပ္တဲ့ ျပႆနာ

ကားက်ပ္တဲ့ ျပႆနာရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္စီးပြားၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္သလို ယခုအခါ ကမၻာတလႊား အဓိကၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္ စိန္ေခၚမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာ
က ကားက်ပ္သည့္ ျပႆနာပင္ ျဖစ္သည္။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းရွိ မီးပြိဳင့္တေနရာ။ (ဓာတ္ပုံ - မဇိၥ်မ)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းရွိ မီးပြိဳင့္တေနရာ။ (ဓာတ္ပုံ - မဇိၥ်မ)
၁၉ ရာစု ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္၏ အင္ဂ်င္နီယာ ဒု-ဗိုလ္ အလက္ဇန္းဒါး ဖေရဇာ (Lt. Alexander Fraser) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကြက္
ခ်စဥ္က ေထာင္ေသာင္းခ်ီသည့္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ တိုးပြားေနသည့္ လူဦးေရကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ယခုအခါ ေနထိုင္သူ ၅ သန္းေက်ာ္ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ၿပီး အလွ်င္အျမန္လည္း ဆက္၍ တိုးတက္ေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ရာစု သို႔မဟုတ္ ရာစုႏွစ္မ်ားက အဓိကက်သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားတြင္ မူလ အစီအစဥ္ခ်စဥ္က ကိစၥအဝဝကို ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ ယခင္စဥ္းစားခ်က္မူေဘာင္မ်ားကို
ေက်ာ္လြန္ရင္ဆိုင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္က စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္လာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမွ ျပည္သူမ်ားက စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း အလုပ္အကိုင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ပို၍အေျခခ်လာသည္ႏွင့္
အမွ် ရန္ကုန္က စီးပြားကုန္သြယ္မႈ ေပါက္ကြဲႀကီးထြားေတာ့မည့္ ကာလဆဲဆဲ ျဖစ္ေနသည္။ ဤအခ်က္မ်ားႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ကားတင္သြင္းမႈ ယခင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိုက္သည့္အတြက္ လမ္းမမ်ားေပၚ
တြင္ ကားအစီးေရ အဆမတန္ တိုးပြားလာေနသည္။ လစဥ္ ကားအေရအတြက္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ တိုးပြားလာေနသည္။

ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ရန္ကုန္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားက ရန္ကုန္တြင္ လမ္းမကြန္ယက္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာဖို႔ လိုေနၿပီကို အသိအမွတ္
ျပဳသည္။ မိုးပ်ံတံတားမ်ား၊ လမ္းဆံုမ်ား၊ လမ္းသြယ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ဖို႔ လိုအပ္ေနသည္။ သူတို႔က ဖင့္ေႏွးမေနၾကပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ အမိန္႔ထုတ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား မေမာင္းႏွင္ရ၊ ဟြန္းမတီးရ စသည္ျဖင့္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားမႈမ်ား၊ ေခတ္ေဟာင္းဘတ္စ္ကားမ်ားကို ပို၍ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမည္ဟု ထင္ရ
သည့္ ဂ်ပန္မွ စြန္႔ပစ္ထားေသာ တပတ္ရစ္ကားမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္မႈ... စသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ
အခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ရန္ကုန္က အႀကီးအက်ယ္ ျမႇင့္တင္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ျဖစ္ရန္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ စဥ္းစားမည္ဆိုပါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းလြန္းလွပါသည္။

မည္သို႔ေသာ ေရွ႕ျဖစ္ဖတ္သူမဆို လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း၌ ရန္ကုန္က အႀကီးအက်ယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမည္
ဟု ေျပာႏိုင္ၾကပါသည္။ ဉာဏ္ႀကီးသည့္ အစိုးရမ်ားဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ေရး မဟာစီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါလိမ့္မည္။ ၎တြင္ ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းမ်ား၊ မိုးပ်ံလမ္းမမ်ား၊ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား ႏွင့္ ေျမေအာက္ရထား အပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကို အထူး ျမႇင့္တင္
ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဘတ္စ္ကားစနစ္မ်ားကို ထပ္မံခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကပါလိမ့္မည္။ သယ္ယူ
ပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ေရလမ္းကိုလည္း ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ပါေသးသည္။ ဤသို႔ကိစၥ အဝဝကို ေဆာင္ရြက္ရန္
မွာ ေျမာ္ျမင္မႈ၊ အစီအစဥ္ေကာင္းမ်ား ေရးဆြဲခ်မွတ္မႈႏွင့္ ပို၍ အေရးႀကီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးတို႔ လိုအပ္ပါသည္။

ဤသို႔ ေျမာ္ျမင္ခ်က္ ရွိေနပါသလား။ ေငြေၾကးေရာ ျပည့္စံုေနပါၿပီလား။

ကမၻာတဝွမ္းရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳကို ၾကည့္ပါက အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို မျပည့္မစံု ျမႇင့္တင္ခဲ့မႈမ်ား၊ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ လူထုက မေက်မနပ္ ေစာဒကတက္မႈမ်ား ေတြ႔ၾကရပါလိမ့္
မည္။ ျပည္သူမ်ားမွာလည္း အျပစ္ဆိုရန္ ကင္းလွသည္ မဟုတ္ပါ။ ဆိုးရြားစြာ ကားေမာင္းႏွင္ၾကျခင္းႏွင့္ ထင္သလို လမ္းေလွ်ာက္ၾကသည့္ အမူအက်င့္တို႔ကလည္း ျပႆနာကို ပိုဆိုးေစပါသည္။ လံုျခံဳေဘးကင္းစြာ လမ္းကူးႏိုင္သည့္ အေျခအေန မရွိပါကလည္း ဤျပႆနာကို ေျပလည္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာအစိုးရအဖို႔ အေျခခံ အေဆာက္အဦအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ရွာေဖြရာ၌ အခက္ၾကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ပို၍ႂကြယ္ဝၾကသူမ်ားက ကားမ်ား ဝယ္ယူတင္သြင္းရန္ ဖိအားကိုလည္း လိုက္ေလ်ာရဖို႔ ၾကံဳေနရေသးသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ မ်ားမၾကာမီ၌ ကားမ်ား ပိတ္ဆို႔ကုန္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ နယူးေဒလီ၊ ေလာ့စ္ အိန္ဂ်လိစ္၊ သို႔မဟုတ္ ကိုင္ရိုၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအားလံုးတြင္ ကားပိတ္ဆို႔၍ လူအမ်ား ေဒါသအမ်က္ ထြက္ေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

အဓိက လိုအပ္ေနသည့္ကိစၥမွာ ေျမာ္ျမင္ခ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အစီအစဥ္ ေရးဆြဲသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ကို အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အာမခံခ်က္မ်ားျဖင့္ က်ားကန္ေပးရန္ လိုအပ္ၿပီး ထိေရာက္သည့္ အမ်ားျပည္သူ ခရီးသြားလာေရး စနစ္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္တခုလံုး ဒီဇိုင္းေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕လယ္ကို ၾကည့္ပါ။ ေျမေအာက္ရထား စနစ္၊ ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ ကားစီးလိုပါက တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးရမည့္
အေျခအေန စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ အေနအထားကိုလည္း ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ ဘရာဇီးလ္ႏိုင္ငံမွ အျမဲစိမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ဟု ေခၚေနၾကသည့္ ကူရီတီဘား (Curitiba) ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ ကိုေပေဟဂင္
တို႔တြင္ စက္ဘီးမ်ားကို ျမင္ၾကရပါလိမ့္မည္။ ကားက်ပ္လြန္းသည္ဟု နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ဘရာဇီးလ္၏ ရိုင္ယို ဒီ ဂ်နီးရိုး ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ပင္ စက္ဘီးလမ္းမ်ား ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ ကားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်တားျမစ္ရန္ အဓိကထား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ အမွန္လုပ္ပါက အဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ကို အထင္အရွားျပသသည့္ သက္ေသမ်ား ရွိေနပါသည္။

ကမၻာတဝွမ္းရွိ အစိုးရမ်ားသည္ ဤျပႆနာမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားမႈႏွင့္ ေရတိုသာ ေျမာ္ျမင္ႏိုင္မႈတို႔အတြက္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားၾကပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ အျမင္တြင္ ရႈပ္ေထြးေစႏိုင္မည့္ ကိစၥမွာ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္က ရွိထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ကို အဆင့္ျမႇင့္မည့္အစား ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္၊
ေနျပည္ေတာ္ကို ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အျမင္ကို ယခု ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီေလာ၊ မေျပာင္းဘဲ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနဆဲေလာ ဟူသည္မွာလည္း မေသခ်ာလွပါ။

ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ေျမာ္ျမင္ခ်က္မွာ မႈန္ဝါးေနဆဲ ရွိပါသည္။ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ တင္ျပထားသည့္ အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ စီးပြားကူးသန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေရရွည္ခရီးအတြက္
ဆုိလွ်င္ မလံုမေလာက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတဝွမ္းရွိ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အမ်ားတြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အမွားမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ ေျမာ္ျမင္မႈရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိက်သည့္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈတို႔ လိုအပ္ပါသည္။ သင္၏ သက္ျပင္း မခ်လိုက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါေသးသည္။    ။


 မဇၩိမသတင္းဌာန |
(အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)


Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2012. WUNPAWNG . All Rights Reserved
Wunpawng Online News Powered by WUNPAWNG